Turorientering

Turorientering – god trim og gode opplevingar
Ikkje treng du kompass, ikkje treng du å vera spesielt sprek og ikkje er det dyrt.
Registreringsskjemaet kostar berre 50 kroner.

Turorientering skjema 2018

Du treng eit registreringsskjema 
Dei tre idrettslaga Fanaråk, Luster og Bjørn samarbeider om å arrangere turorientering i den indre delen av kommunen.
Postane er vanlege postkasser som er sett opp på plassar som er lett å finne. Mange av postkassene er sett opp på stølar eller ved utsiktspunkt på mykje nytta turstiar. Postane er ikkje gøymde, men heng lett synleg. I postkassene ligg det ei loggbok der du skriv inn namnet ditt og datoen. I tillegg til å skriva deg inn i loggbøkene treng du eit skjema der alle postane er lista opp og der du skriv inn kva postar du har besøkt og når. Dette skjemaet får du mellom anna kjøpt på Joker butikken i Luster.

Kart
Du treng ikkje kompass for å finna postane. For mange av postane treng du heller ikkje kart, då posten ligg langs ein godt merka tursti. Men har du kart er det lettare å finne fram og du får også større utbytte av turen. Då kan du sitje på eit utsiktspunkt og finne namn på stader og toppar som du ser i det fjerne.

Meir om dei ulike postane
Inger Handegård har starta arbeidet med å leggja inn ei skildring av dei ulike turorienteringspostane ved hjelp av tekst, bilete og kartutsnitt.
Denne bloggen finn du på sida: http://springer-inger.blogspot.no/

Postane og poeng
Du kan gå til samme post fleire gonger og få registrert poeng kvar gong. Det å gå til nye postar gjer at du får nye opplevelsar og får sett mykje fint. Det er ofte slik at me går den same, kjende turen år etter år og sjeldan prøver oss på ukjente stiar. Turorienteringa er eit fantastisk høve til å få det sparket ein ofte treng for å gå på nye stader. Eksempel på postar som ligg på kortare turar er Løsletti på Indre-Hafslo, Gaupneberget, gamlevegen opp i Røneidsmarka,  gamlevegen til Berge og Hærishovden i Luster. Eksempel på dei lengste turane er Molden, Haugafjellstølen i Jostedalen, Fivla, Børesteinen i Luster,  Dulsete i Mørkridsdalen og Skautevatnet på Sognefjellet.

Bronse, gull og sølv 
Når du driv med turorientering konkurrerer du først og fremst mot deg sjølv. Her er det ikkje krav til tid, det er ikkje krav til utstyr og det er ikkje spørsmål om når på døgnet eller når på året du tek turen. Du vert delt inn i klasse alt etter kor gamal du er. Klassane er 0-6 år, 7-12 år, 13-49 år og over 50 år. Handikapklasse med 50 % av ordinær poengsum. For kvar klasse er det krav om ein viss poengsum for å få merke. Dei ulike postane gjev varierande poeng, frå 10 til 30, alt etter kor krevjande turen er. Enkelte stader er det råd å gå innom eit par postar på ein og same tur, men ofte ligg posten slik til at det vert berre ein post den turen.
Du må levere inn skjemaet ditt der du kjøpte det på slutten av året for å få tildelt merke og vera med på trekning av premiar.  Gåvepremiar og gåvekort vert trekt mellom alle som deltek. Alle som klarar krava får bronsemerke 1. året, sølvmerke 2. året og gullmerke 3. året. Så er det ei ny utmerking for kvart 5. år du klarar krava til gull. Til no er det seks lustringar som har klart krava til gull i over 20 år.

Vinnarane vert trekt på lensmannskontoret og dei som vinn vert kontakta.
Liste over vinnarar vert også kunngjort i Lustranytt og i Bjødnaposten.

Luster idrettslag sin kontaktperson: Gunn Kristin Alme