Turorientering

Turorientering – god trim og gode opplevingar

Nesten 80 ulike postar er tilgjengeleg for glade vandrarar. Ikkje treng du kompass, ikkje treng du å vera spesielt sprek og ikkje er det dyrt. 
Registreringsskjemaet kostar berre 50 kroner

Du treng eit registreringsskjema 
Dei fire idrettslaga Fanaråk, Luster , Bjørn og Hafslo samarbeidar om å arrangere turorienteringa. 
Postane er vanlege postkasser som er sett opp på plassar som er lett å finne. Mange av postkassene er sett opp på stølar eller ved utsiktspunkt på mykje nytta turstiar. Postane er ikkje gøymde, men heng lett synleg. I postkassene ligg det ei loggbok der du skriv inn namnet ditt og datoen. I tillegg til å skriva deg inn i loggbøkene treng du eit skjema der alle postane er lista opp og der du skriv inn kva postar du har besøkt og når. 

I tillegg til postane på skjemaet du kjøper kan du og nytta Hafslo IL sine trimpostar. Desse finn du oversikt over lenger nede her og på facebooksida til turorienteringa.   

Skjema får du kjøpt på : Joker Luster, Luster Radio og Tv Service, og på Spar Hafslo. Skjema skal levarast tilbake på ein av utsalsstadane. Hugs å rekne ut totalsummen for alle turane før du leverer inn skjemaet. Frist for å levera inn sjemaet er 31. desember i det aktuelle året. 

Kart
Du treng ikkje kompass for å finna postane. For mange av postane treng du heller ikkje kart, då posten ligg langs ein godt merka tursti. Men har du kart er det lettare å finne fram og du får også større utbytte av turen. Då kan du sitje på eit utsiktspunkt og finne namn på stader og toppar som du ser i det fjerne. Kart, kompass, eller eventuelt gps er uansett greitt å ha med som sikkerheit for deg sjølve når du ferdas i naturen. 

Meir om dei ulike postane
Inger Handegård har laga skildring av fleire av postane på bloggen sin. 
Denne bloggen finn du på sida: http://springer-inger.blogspot.no/

Postane og poeng
Du kan gå til samme post fleire gonger og få registrert poeng kvar gong. Det å gå til nye postar gjer at du får nye opplevelsar og får sett mykje fint. Det er ofte slik at me går den same, kjende turen år etter år og sjeldan prøver oss på ukjente stiar. Turorienteringa er eit fantastisk høve til å få det sparket ein ofte treng for å gå på nye stader. Eksempel på postar som ligg på kortare turar er Løsletti på Indre-Hafslo, Gaupneberget, gamlevegen opp i Røneidsmarka,  gamlevegen til Berge og Hærishovden i Luster. Eksempel på dei lengste turane er Molden, Haugafjellstølen i Jostedalen, Fivla, Børesteinen i Luster,  Dulsete i Mørkridsdalen og Skautevatnet på Sognefjellet.

Bronse, gull og sølv 
Når du driv med turorientering konkurrerer du først og fremst mot deg sjølv. Her er det ikkje krav til tid, det er ikkje krav til utstyr og det er ikkje spørsmål om når på døgnet eller når på året du tek turen. Du vert delt inn i klasse alt etter kor gamal du er. Klassane er 0-6 år, 7-12 år, 13-49 år og over 50 år. Handikapklasse med 50 % av ordinær poengsum. For kvar klasse er det krav om ein viss poengsum for å få merke. Dei ulike postane gjev varierande poeng, frå 10 til 30, alt etter kor krevjande turen er. Enkelte stader er det råd å gå innom eit par postar på ein og same tur, men ofte ligg posten slik til at det vert berre ein post den turen.
Du må levere inn skjemaet ditt der du kjøpte det på slutten av året for å få tildelt merke og vera med på trekning av premiar.  Gåvepremiar og gåvekort vert trekt mellom alle som deltek. Alle som klarar krava får bronsemerke 1. året, sølvmerke 2. året og gullmerke 3. året. Så er det ei ny utmerking for kvart 5. år du klarar krava til gull. 

Kontaktpersonar:

Luster IL: Gunn Kristin Alme

IL Bjørn: Steinar Schmidt

IL Fanaråk: Silvija Apeinane

IL Hafslo: Katrin Lægreid Næss

ansvarleg Webside, Svein Tore Heltne

Postar:

 • Lyngsete: Joranger, parkering ved kyrkja: 20 poeng, kart
 • Klibbereggji: Dale, ende av veg mot Martamyri, 20 poeng, kart
 • Løsletti, Jorangervegen, 10 poeng,
 • Marheimsholten, Sviggaplassane, Marifjøra, 15 poeng, kart
 • Steinkveane, Sviggaplassane, Marifjøra, Svåi, 25 poeng,
 • Molden, Krossen, Marifjøra, Oppheimshaug, 20 poeng, kart
 • Svarthiller, Krossen, Mollandsmarki, 20 poeng, kart
 • Bondehaug, Krossen, Resaland, 10 poeng, kart
 • Stuaflåten, Mollandsmarki, 20 poeng, kart
 • Gamle vegen til Råum, Råaberget, 10 poeng, kart
 • Heggdalen, Engjadalen, 20 poeng, kart
 • Vorfjellet,Engjadalen, 20 poeng, kart
 • Jargolane, Engjadalen, 10 poeng, kart
 • Sjåheim, Engjadalen, 10 poeng, kart
 • Venåsen, Skytebana/Engjadalen, 20 poeng, kart
 • Lø/Sandvikberget, Sandvik, Engjadalen, 15 poeng, kart
 • Gåpnaberget, gamle kyrkja,Tandle, 10 poeng, kart
 • Åsmo, forbi Ytamo, Grindane, skytebana, 20 poeng, kart
 • Fossane, gamle Røneidsstølsvegen, Skarpamo, 10 poeng,
 • Hjellene, Kalhagen, Røneid, 10 poeng,
 • Hilleren, Skarpamo, Kalhagen, 10 poeng,
 • Fodnastølen, Røneidsstølen, bekkeinntaket, 20 poeng,
 • Nystølen, Røneidsstølen, bekkeinntaket, 20 poeng,
 • Nonhaugen, Leirdalen, 20 poeng,
 • Fivla, Vigdalsstølen, Vigdalen, 30 poeng. kart
 • Haukåsen, Myklemyr, Alsmo, 10 poeng,
 • Vassdalen, Gardshaug, Sperla, 25 poeng,
 • Haugafjellstølen, Haugen, Gjerde, 25 poeng,
 • Gjerde-Bresenteret, Gjerde, Bresenteret, 10 poeng,
 • Haldesås, Nes ved campingen, 15 poeng,
 • Gamlevegen Nes-Høyehim, Nes, Høyheim, 10 poeng
 • Kolstadeggi, Nes, Engjadalen, 25 poeng,
 • Langen, Høyheimsvik, Saude, 20 poeng,
 • Grånosene, Harastølen, Nes, Engjadalen, 15 poeng,
 • Gamlevegen til Berge, Solstrand, Luster Omsorgssenter, 10 poeng, kart
 • Berget på Ottum, Ottumstunellen, Luster, 10 poeng,
 • Børesteinen, Luster, Luster Omsorgssenter, 30 poeng, kart
 • Stordalen, post ved høgspentmast, Harastølen, Røssesete, 20 poeng
 • Brennesteinane, Bringe, Harastølen, 20 poeng, kart
 • Hellesete, Harastølen, Røssesete, 25 poeng,
 • Jagershaug, Harastølen, Røssesete, 20 poeng,
 • Kilali, Kilen, Dalsdalen, 25 poeng,
 • Hærishovden, Svea, Skihytta til Luster IL, Harastølen, 10 poeng, kart
 • Verdens Ende, Harastølen, 10 poeng,
 • Hornane, Kolstad, Dalsdalen, 20 poeng,
 • Hersete, Kolstad, Dalsdalen, 20 poeng,
 • Fjøsnastølen, Rasteplass ved Fjøsnane, 15 poeng,
 • Lønningane, Yttri, 25 poeng,
 • Rebnisli, parkeringsplass under Skori, Skjolden, 20 poeng
 • Dulsete, Mørkridsdalen, parkeringsplass Hyrnavollen, 25 poeng.
 • Osen, Åsetevatnet, parkeringsplass på Mørkrid, 30 poeng,
 • Fuglesteg, Parkering Fortun sentrum, 15 poeng,
 • Vetleåsen, Parkering Fortun sentrum, 15 poeng,
 • Helgedalsnosi, Oscarshaug, Huldehaugen, 15 poeng,
 • Skautevatnet, Turtagrø, Helgedalen, 30 poeng,
 • Bergheim, Nattropneset, Tallsete, 20 poeng,
 • Nystølen, Ornes, Dalen/Kinsedalen, 20 poeng
 • Kroken, ved Urnes, Urnes stavkyrkje, 20 poeng,

Postar fra Haflso IL sin trim som og er med på turorienteringa. Desse postane er pr. no ikkje med på skjemaet, men tel på lik linje med dei andre. Oversikt over poeng du har samla frå desse postane kan du levera i lag med skjemaet som vedlegg/eige ark.

 • postar som gir 10 poeng:
 • Naturstien til Moane, sti frå enden av treningsfeltet i Moane. Hold til høgre der vegen delar seg etter bustadhusa på høgre hånd.
 • Måsaviki, På veg mot Nyre. Start i Solvorn og gå utover fjorden, merka.
 • Bondehaug, Sti frå Krosssen eller Resaland. Merka frå Krossen
 • Øvrabøstølen, sti frå industrifeltet på Galdatoppen
 • Huarplassen, Frå Hafslo: traktorveg frå Kjos, følg merking mot Solvorn/Øvrebø. Frå pumpehuset: ta til venstre bak pumpehuset, følg merking.
 • Røymsstølen, sti frå Krossen eller Resaland
 • Hillestadstølen, Mellom skyttarhuset og Solbakkafeltet, Frå skyttarhuset, hold til høgre der vegen delar seg.
 • Skåradn/Sørenhovden, Start Mollandsmarki ved garden Vetleskog, følg Kjosavegen eit lite stykke bortover før ein tek opp til høgre, følg merking
 • Labøen, Følg grusveg mot Simosete frå Osen
 • Sti mot Lægene, sti langs fjorden ut frå Solvorn innover fjorden, på stien mot Lægene.
 • Stemmingo, sti frå enden av Krekavegen eller Lomheim.
 • Hesvollen, traktorveg frå Soget( til venstre etter brua), eller sti fra Straumbrui.
 • Modvo, over Heggmyrane, veg fra toppen av Nygårdsbakken

20 Poeng

 • Molden, Merka sti frå Krossen eller Marifjøra
 • Svarthidler, Merka sti frå Krossen
 • Sønnesynstølen, Merka frå Røde kors hytta, kan og starte ved trektorveg ti Dale, Indre Hafslo
 • Simosete/Lyst, Skogsveg frå Osen, eller sti frå Soget eller Svinekleiva(på veg til Hesvollen)
 • Røde kors hytta, på toppen av skitrekket, sti frå Tvangen eller via Sønnesynstølen.
 • Skoganipa, sti frå Rupheim, på ski frå Sogn skisenter
 • Hongi, sti frå Rupheim, på ski frå Sogn skisenter
 • Grøndalen, merka sti frå Kvam på Veitastrondi.
 • Nyre, sti frå Solvorn utover fjorden, forbi Måsaviki og vidare utover
 • Beheimshytta, veg frå industrifeltet på Hestnes

Top